skip to main navigation

Dee and Me By Emily Milne

Dee and Me - Emily Milne. A gentle, reflective love poem.

Read By Greta Jacobson

Dee and Me Dee and Me Whin we ir geen an aa is nicht
Da mön'll waak da hills in licht,
An saaftly tö wir fit'll cum
Ta waak whaar we wir wint ta roam.

An dere alang da shoormal saand,
As we wir wint, closs haand in haand,
Nae time'll haalt wir daandrin shön,
We'll waatch da staars sheen oot da mön.

Whaar whisperin hedder pents da hills
An aa da air wi sweetness fills,
A'll boo da berries broon ta see,
An aa da big eens gie ta dee.

Doon bi da lochside, bi da seggs,
We'll seek da raingös' twa broon eggs
An at da waater's edge dey'll be,
Fur dee ta finn agyn wi me.

An whin da voe is sparklin rare,
An aa da banks wi flooers is fair,
A'll turn ta meet dy sheenin een,
We'll laach an link wir haands agyn.

So dunna lat wir herts be sair,
An dunna lat wis greet nae mair,
Fur tho we kyn it hes ta be,
Latna hit dant wis, dee an me.

back on top