skip to main navigation

Winter Comes In By Jack Renwick

Winter Comes In - Jack Renwick. The onset of winter at Bluemull Sound.

Read By Laurence Graham

Winter Comes In Winter Comes In Grey dawn brakkin ower troubled watters,
Da Soond laek a burn wi da rip o da tide;
Da Mull, black an grim, ida first o da daylicht
Wi da sea brakkin white on his nortmast side.

Yowes kruggin closs ida lee o a daek-end,
Creepin frae a chill at bites ta da bon;
Solan an scarf aa wirkin inshore,
A sign at da best o da wadder is don.

Hail sheetin doon wi a Nort wind ahint it,
Blottin oot laand an sea frae da scene,
An iron coortin closin ower aa thing:
Winter has come ta da islands ageen.

back on top