skip to main navigation

Voar wadder By Vagaland

Croft land in Spring. Vagaland's seasonal poem

Read By Laurence Graham

Da ask is tick at da back o Vaila,
   As da cowld, sweet braeth o da Sooth wind blaas,
Whaar da rigs is lyin, gold an shaila,
   An da paet-reek driftin by ower Waas;
Whin da green paeck comes, an you hear da kilya
   Among da fleein cloods o maas.

As up an doon da gaet A’m gyaain,
   Wi da owld byre-borrow back an fore,
I feel da Sooth wind saftly blaain,
   An da cock craas lood at da barn door.
Nae time laek da time wi da green paeck shaain
   An da smell o da eart ida first o da Voar!

back on top