skip to main navigation

Daa looks i da door By Emily Milne

Emily Milne's 'Daa looks i da door' has a quiet poignancy.

Read By Laurence Graham

Da mün fleein fast trow da spindrift o stars
A stillness near ower still ta baer,
Da voe glowin dark i da lowe o da snaa
An a silence at hadds you laek faer.

A bark echoes sudden an sharp ower da voe,
Da Tamsins’ black dug I kyin fine.
An a roch waarnin kwaark ringin ower frae da craig
Tells o idder lugs lissnin lik mine.

Dat starts hit aff, an nixt comes da skirls
O lasses an lads frae da kirk
An da skriechs o wir Liza as doon ower da ice
Gyengs hir hymebook an pandraps an hir.

Da lantrins gyengs blinkin sae lichtsimly hame
Sometheen splashes juist nort da daekend;
I mind me o idder fül nichts sam as dis
An sich, an sae turn me in.

back on top